Sorrow Dante

96 tekstów – auto­rem jest Sor­row Dan­te.

Jeszcze parę lat wstecz byłem osobą szu­kającą "wal­ki" w życiu codzien­nym. Im więcej prob­lemów, tym większa de­ter­mi­nac­ja i chęć wal­ki. Jed­nocześnie jed­nak szu­kałem za­kończe­nia te­go wszys­tkiego, spo­koju i stag­nacji. Za­led­wie w 2 [...] — czytaj całość

myśl • 9 lutego 2015, 22:40

Miarą siły nie jest to, ilu ludzi się Ciebie boi, lecz to ilu Cię szanuje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 stycznia 2012, 14:35

Długa wal­ka po­woli do­biega końca. Je­den cel­ny cios bru­tal­nej praw­dy i ba­riera tworzo­na przez ty­le lat roz­trzas­kała się w pył, a ja przeg­rałem, niczym bez­bron­ne dziec­ko. Drogę sa­mot­ności naj­wyższy czas uz­nać za zam­kniętą. Te­raz po­zos­tało już tyl­ko pod­nieść się i roz­począć no­we, lep­sze życie, które po­kazała mi zwyciężczyni.*

* Dziękuję 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 listopada 2011, 02:49

Ulecz mnie

Ulecz mnie, z mej samotności,
wyt­knij me słabości,
proszę cię, ulecz mnie...

Po­każ ten świat piękniejszy,
gdy mój wzrok trzeźwiejszy,
proszę cię, z nałogów ulecz mnie...

Po­wiedz, czy słyszą twe uszy
dzi­kie krzy­ki mej duszy
proszę cię, ucisz je, ulecz mnie...

Po­dejdź i po­daj mi ręce
ulecz strzas­ka­ne serce
proszę cię, ulecz je... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 września 2011, 23:59

Zas­tanów się, ile ra­zy w swoim życiu zwra­całeś się z sza­cun­kiem do ko­goś, ko­go w głębi nie zno­sisz, tyl­ko dla­tego że "tak wy­pada"? Po­myśl, ile ra­zy mówiłeś ko­muś "przep­raszam" mi­mo że wca­le nie czułeś że po­winieneś przep­ro­sić? Zacho­wania które zos­tały nam narzu­cone nie zaw­sze idą w parze z tym co czu­jemy. Od­rzućmy to co narzu­cone, sztuczne i stańmy się naturalni. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 czerwca 2011, 19:34

Przyjaciółka

- Kim jes­teś? - Za­pytał chłopak spoglądając na ko­bietę, która nie wiado­mo skąd nag­le zna­lazła się w je­go po­koju. Była to dość dziw­na ko­bieta. Skóra bla­da jak ściana, włosy długie do pasa [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 28 maja 2011, 14:08

Cza­sami człowiek sta­je przed lus­trem, pat­rzy się na swo­je od­bi­cie i pyta:
- Co mam te­raz ro­bić? - Tyl­ko po to, by je­go włas­ne od­bi­cie zaśmiało mu się pros­to w twarz i odpowiedziało:
- Na­ważyłeś so­bie pi­wa, to te­raz so­bie je wypij. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 lutego 2011, 23:42

Głupi to stan, wie­dzieć że ktoś coś do ciebie czu­je, a sa­memu nie czuć nic. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 listopada 2010, 15:03

Upadek Białej Śmierci - Przepowiednia

- To już niedługo... - Zim­ny, spo­koj­ny głos do­biegł jej uszu, spra­wiając iż ciar­ki przeszły ją po ple­cach. Po krótkiej przer­wie kontynuował.
- Już nieba­wem na­dejdą dni kwitnących traw, a za ni­mi dzień [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 listopada 2010, 23:55

Przyszłaś, roz­pa­liłaś za­marznięte ser­ce. Spra­wiłaś, iż mętne oczy odzys­kały daw­ny blask. I co? I odeszłaś jak każda in­na, zos­ta­wiając sa­mot­ni­ka z uczu­ciem ko­lej­nej porażki. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 listopada 2010, 15:50

Sorrow Dante

Jestem sobie prawdą Fałszem i zagadką też Jestem sobie ojcem Sobie matką, sobie bratem Szatanem jestem złym Aniołem z aureolą Wrogiem i kochankiem Aktorem z ulubioną rolą Dopełnieniem świata Oceanem, pustą szklanką Jestem i wyrokiem Nawet sędzią, nawet katem Nawet katem jestem ja Jestem, jestem wszystkim Nawet Bogiem Tylko sobą być Sobą być nie mogę o... nie..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sorrow Dante

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 lutego 2015, 22:54Sorrow Dan­te sko­men­to­wał tek­st Gdy ro­zejdą się połówki, [...]

9 lutego 2015, 22:40Sorrow Dan­te do­dał no­wy tek­st Jeszcze parę lat wstecz [...]